בחינת השפעת למידה פעילה על ביצועי זיכרון לטווח קצר

פוסטר מעיין הר-טל סופי.pdf

במחקר שערכתי ברבדים בחנתי את ההשפעה של למידה אקטיבית על זיכרון לטווח קצר. לשם כך קבוצות תלמידים למדו קטעי מידע ונבחנו מיד לאחר הלמידה. חלק מהתלמידים למדו למידה רגילה והחלק השני למד למידה שהוגדרה כלמידה אקטיבית. בניגוד להשערה ממצאי המחקר הראו שביצועי תלמידי הלמידה האקטיבית היו פחות טובים מביצועי תלמידי הלמידה הפסיבית.